อพยพหนีไฟ
ข่าวสารกิจกรรม

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของบริษัทประจำปี2024

อพยพหนีไฟ2

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด ได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการฝึกซ้อมใหญ่ที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ให้พนักงานทุกแผนก ทั้งฝ่ายผลิต จัดส่ง สโตร์ รวมถึงออฟฟิศ เข้าร่วมด้วย

อพยพหนีไฟ2

ทั้งนี้ เราได้จัดฝึกซ้อมโดยหน่วยฝึกอบรม Imperial Fire Training จากบริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 พนักงานทวินฯ ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและการสาธิตต่างๆ รวมถึงบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากครูฝึกที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ โดยสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานในทุกๆวัน และมีความตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ เพราะว่าความปลอดภัยต้องมาก่อน หรือ SAFETY FIRST

อพยพหนีไฟ3