ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ซึ่งตอบสนองต่อค่านิยมและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ใส่ใจในการสร้างความดีในสังคมและการเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่ชุมชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด ได้ร่วมมือกับโรงเรียนธรรมมิกวิทยา ในการส่งมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และให้ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทำให้น้อง ๆ ได้รับประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสามารถของน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ รวมถึง เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ ได้นำไปให้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนามูลนิธิฯต่อไป

นอกจากนั้น บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด ยังเข้าไปสนับสนุนและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกันเองกับน้อง ๆ กิจกรรม CSR นี้ไม่เพียงเป็นการส่งมอบความสุขและเป็นกำลังใจในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของน้อง ๆ แต่ยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางของค่านิยมสูงสุดของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่เน้นคุณค่าของการให้กลับแก่สังคมและส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนในทุกด้านของสังคมและสิ่งแวดล้อม