บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด  ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีวิธีการจัดเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายได้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด

ท่านสามารถติดต่อบริษัททวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด หากท่านต้องการใช้สิทธิ์ในด้านความเป็นส่วนตัวของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงการร้องขอเพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบ โอนย้าย คัดค้าน ถอนความยินยอม จำกัดการใช้ หรือยื่นข้อร้องเรียน) หรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางนี้

บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด

อีเมล info@twinchemicalsindustrial.com

โทร 089-204-5547

ที่อยู่ 177 ถ. สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290