เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด เริ่มก่อตั้ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2540
ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชำระล้างสำหรับงานอุตสาหกรรมและโซเวนท์ยาวนานกว่า 25 ปี
เราจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลให้กับหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ
รวมถึงบริการผลิตเคมีภัณฑ์ตามความต้องการของการใช้งานของลูกค้านั้นๆ โดยลูกค้าสามารถกำหนดสูตร และค่ามาตรฐานเองได้

vision

วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงคุณภาพ
ของสินค้าและบริการในทุกๆ ด้าน และพร้อมปรับองค์กรควบคู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของโลก

target

พันธกิจ
เรายึดมั่นในบริษัทภิบาลซึ่งประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใส
ความรับผิดชอบ และภาระรับผิดชอบ ต่อทุกคนในองค์กร ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเรามุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า และมีการส่งเสริมบุคคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

มาตรฐานระดับสากล ISO 9001

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพของสินค้า และบริการ ซึ่งคุณภาพของสินค้าต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560
บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และระบบการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
โดยประยุกต์ใช้หลักการในการบริหารคุณภาพ ตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า
ระบบการบริหารจัดการ และการบริการที่ดีของบริษัทต่อไป

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

รถยนต์
มอเตอร์ไซค์
บรรจุภัณฑ์
โรงพิมพ์
หม้อแปลงไฟฟ้า
เฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งภายใน

อู่รถยนต์
ฮาร์ดแวร์
งานเหล็ก
ท่อเหล็ก
งานก่อสร้าง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนรถยนต์