WIN 100 THINNER – ทินเนอร์ AAA

ทินเนอร์ผสมสีแห้งเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งาน

 • ใช้สำหรับผสมสีแห้งเร็วทั่วไป

คุณสมบัติ

 • สามารถละลายสีแห้งเร็วได้ดี ไม่เกิดตะกอนสี
 • เมื่อผสมสีพ่นหรือทา ระยะเวลาการแห้งตัวของสีจะเร็วขึ้นจึงสามารถพ่นหรือทาครั้งที่ 2 และ 3 ได้เร็วขึ้น
 • สามารถใช้กับงานไม้และงานเหล็กทั่วไปที่ต้องการความรวดเร็วในการแห้งตัวของสี
 • มีกลิ่นบางเบา
 • ไม่แสบมือ

ขนาดบรรจุ

 • 3 กิโลกรัม
 • 10 กิโลกรัม
 • 15 กิโลกรัม
 • 160 กิโลกรัม
 • 170 กิโลกรัม
 • 175 กิโลกรัม