WIN 800 THINNER

ทินเนอร์ผสมสีกึ่งแห้งช้าสำหรับชิ้นงานไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งาน

 • ใช้ผสมสีและเคลียร์ สำหรับงานไม้

คุณสมบัติ

 • สามารถละลายสี, เคลียร์ แห้งเร็วและกึ่งแห้งช้าได้ดี
 • ใช้สำหรับงานไม้เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการให้เกิดความเงางามกว่า WIN 500
 • ไม่ทำให้เกิดฝ้าขาว
 • ไม่แสบมือ

ขนาดบรรจุ

 • 3 กิโลกรัม
 • 10 กิโลกรัม
 • 15 กิโลกรัม
 • 160 กิโลกรัม
 • 170 กิโลกรัม
 • 175 กิโลกรัม